ปัจจุบันมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเริ่มนำระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) มาใช้งานอย่างจริงจัง และได้ให้การยอมรับว่าระบบ Web Conference นี้ช่วยให้ส่วนราชการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างมาก