Web Conference

คือ ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วไป (ADSL/MPLS)  ) เหมาะสำหรับการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา การประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมสนทนาต่างๆ

ผู้ประชุมสามารถประชุมผ่านอินเตอร์เนตโดยใช้เพียง Netbook จากทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปอยู่ที่ห้องประชุมที่เดียวกัน และยังสามารถร่วมประชุมพร้อมกันได้ไม่จำกัดผู้เข้าร่วมประชุม

ระบบ Web Conference จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์ต่อไปนี้
1.  ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม
2.  ลดค่าใช้จ่ายในการประสานงานนัดหมาย
3.  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
4.  เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยฟังค์ชั่นที่หลากหลาย  
5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย
6.  ทำให้การประชุมมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
7.  ทำให้การประชุมมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
8.  มีระบบการบริหารจัดการประชุมที่ทันสมัยและดียิ่งขึ้น

Web Conference มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ใช้สามารถเปิดห้องประชุมให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นด้วยภาพและเสียง ตลอดจนส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอิสระและมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างเต็มที่

 

ระบบ Web Conference มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ใช้สามารถประชุมด้วยเครื่องมือต่างๆดังนี้

1. สามารถเห็นหน้าของผู้เข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ทุกเวลา
2.  สามารถรับและส่งไฟล์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมได้ทันที
3.  สามารถส่งข้อความสั้น (Chat) แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้
4.  สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมได้
5.  สามารถแสดงภาพให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูได้ทันที
6.  สามารถบันทึกเสียงและภาพการประชุมได้
7.  สามารถนำบันทึกการประชุมกลับมาทบทวนได้
8.  สามารถเปิด-ปิดเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมได้
9.  สามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่จำกัด
10. สามารถประชุมร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้
11. สามารถใช้ e-mail เพื่อนัดหมายและบริหารการประชุม  
12. สามารถใช้กระดานอิเล็คทรอนิกส์เพื่อเขียนข้อความได้  
13. สามารถสำรวจความคิดเห็นระหว่างประชุมได้
14. สามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างประชุมได้
15. สามารถประชุมได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
16. สามารถประชุมโดยใช้ Notebook หรือ Netbook ได้  
17. สามารถประชุมแม้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เนตความเร็วต่ำได้

ปัจจุบันมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเริ่มนำระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference มาใช้งานอย่างจริงจัง และได้ให้การยอมรับว่าระบบ Web Conference นี้ได้ช่วยให้ส่วนราชการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกเป็นอย่างมาก