ความเป็นมา บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด
   

จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในตลาดหลายธุรกิจได้นำแนวทาง ต่างๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และหนึ่งในนั้นคือ การนำกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งการลดต้นทุนในการดำเนินงานมาใช้ในองค์กรทำให้ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด (แอดวานซ์) ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการทางด้าน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและสอดคล้องกับการลดต้นทุนทั้งในการเดินทาง การนัดหมาย และเวลาในการจัดการประชุม พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารเกิดความคล่องตัว บนบริการที่เป็นมาตรฐานทันสมัยและดียิ่งขึ้น

   
    วิสัยทัศน์
ผู้ใช้บริการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสารที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   
   

พันธกิจ
1.พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
2.สร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
3.มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
4.นำเสนอในสิ่งที่เหมาะสมแก่สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

   
    เป้าหมาย
1.เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ
2.เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพและครอบคลุมความต้องการ
3.รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการบริการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม