ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ
   

- สำนักนายกรัฐมนตรี
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา
- กระทรวงกลาโหม
- กองบัญชาการกองทัพไทย
- กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
- กระทรวงการคลัง- สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- การเคหะแห่งชาติ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- กระทรวงคมนาคม
- สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม
- กรมทางหลวง
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192
- กระทรวงมหาดไทย
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การไฟฟ้านครหลวง
- การประปาส่วนภูมิภาค
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล
- กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
- กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา
- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- กองบังคับการตำรวจจราจร
- กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- ตำรวจภูธรภาค 5 ฝ่ายอำนวยการ 4
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
- องค์การบริหารส่วนสำนักงานจังหวัดพะเยา
- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- กรมคุมความประพฤติเลขานุการกรม
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงอุตสาหกรรม- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
- สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กระทรวงสาธารณสุข
- องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

o สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
o บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
o สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
o สำนักอัยการสูงสุดo องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
o ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
o สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ