Web Conference  (ระบบประชุมทางไกลออนไลน์)


Conference YVC-1000

.........คือ..ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์.และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วไป.(ADSL/MPLS)..เหมาะสำหรับการเรียนการสอน,.อบรมสัมมนา,.ประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมสนทนาต่างๆ.ผู้ประชุมสามารถประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต,.โดยใช้เพียง.Notebook.ก็สามารถร่วมประชุมพร้อมกันได้แบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

wYamaha1.3

ระบบ.Web.Conference.จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์ต่อไปนี้
..........1..ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม
     2..ลดค่าใช้จ่ายในการประสานงานนัดหมาย
     3..ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
     4..เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย  
     5..เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย
     6..ทำให้การประชุมมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
     7..ทำให้การประชุมมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
     8..มีระบบการบริหารจัดการประชุมที่ทันสมัยและดียิ่งขึ้น

..........ระบบ.Web.Conference.มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด.โดยผู้ใช้สามารถเปิดห้องประชุมให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม.แสดงความคิดเห็นด้วยภาพและเสียง.ตลอดจนส่งข้อมูลต่างๆ.ได้อย่างอิสระ.และมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างเต็มที่.โดยผู้ใช้สามารถประชุมด้วยเครื่องมือต่างๆ.ดังนี้

    ...1...สามารถเห็นหน้าของผู้เข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ทุกเวลาConference YVC-1000 3
    ...2...สามารถรับและส่งไฟล์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมได้ทันที
    ...3...สามารถส่งข้อความสั้น.(Chat).แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้
    ...4...สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมได้
    ...5...สามารถแสดงภาพให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูได้ทันที
    ...6...สามารถบันทึกเสียงและภาพการประชุมได้
    ...7...สามารถนำบันทึกการประชุมกลับมาทบทวนได้
    ...8...สามารถเปิด-ปิดเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมได้
    ...9...สามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่จำกัด
    ..10..สามารถประชุมร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้
    ..11..สามารถใช้.e-mail.เพื่อนัดหมายและบริหารการประชุมConference YVC-1000 4   
    ..12..สามารถใช้กระดานอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเขียนข้อความได้
    ..13..สามารถสำรวจความคิดเห็นระหว่างประชุมได้
    ..14..สามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างประชุมได้
     15..สามารถประชุมได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
    ..16..สามารถประชุมโดยใช้.Notebook.หรือ.Smartphone.ได้  
    ..17..สามารถประชุมแม้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำได้

     ปัจจุบันมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเริ่มนำระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference มาใช้งานอย่างจริงจัง ช่วยให้ส่วนราชการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกเป็นอย่างมาก