Conference System (ระบบประชุมทางไกลออนไลน์)

ปัจจุบันมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเริ่มนำระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) มาใช้งานอย่างจริงจัง
และได้ให้การยอมรับว่าระบบ Web Conference นี้ช่วยให้ส่วนราชการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างมาก

Web Conference
คือ ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วไป (ADSL/MPLS) เหมาะสำหรับการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา การประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมสนทนาต่างๆ ผู้ประชุมสามารถประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต เพียงใช้ Notebook สามารถประชุมได้ทุกทีทุกเวลา 


Conference YVC-1000 3

 

Live Broadcasting
Live Broadcast/Video Streaming (Acuconsole) เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการ การถ่ายทอดสัญญาณวีดีโอจากห้องบรรยาย หรือการประชุมไปสู่สมาชิก ลูกค้า หรือผู้ชมทั่วไป ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีต้นทุนในการถ่ายทอดต่อครั้งไม่สูง และรองรับผู้เข้าชมจากหลายสถานที่ได้พร้อมกัน ง่ายต่อการติดตั้งเพื่อใช้งาน

 

aculearn-solution-8-728